Sort by:

InkTec

น้ำหมึก InkTec แบบ Premium ผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี ให้คุณภาพงานพิมพ์ระดับสูงสุด และป้องกันหัวพิมพ์อุดตันได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำหมึกขวดทุกชนิดในท้องตลาด ผลิตในประเทศเกาหลีและได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลของประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลมากมายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเอกสารอ้างอิงผลการทดสอบงานพิมพ์และเอกสาร Material Safety Data Sheet (MSDS)

น้ำหมึก InkTec ในแต่ละรุ่นจะผลิตมาเฉพาะตลับรุ่นนั้นๆ จึงสามารถใช้ทดแทนและให้งานพิมพ์เทียบเท่าหมึกพิมพ์ OEM อย่างสมบูรณ์ น้ำหมึก InkTec มีให้เลือก 3 แบบหลักๆ คือ Refill Kit, 100 CC และ 1000 CC